e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Odwiedziny w szpitalach
Mogą odbywać się na wszystkich oddziałach, ale tylko przez jedną zdrową osobę – bez objawów infekcji, w ściśle wyznaczonym czasie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lekarza kierującego danym oddziałem.

Nowe zasady wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia łagodzącego obostrzenia w przeciwdziałaniu pandemii. Szczegółowo określają je dyrektorzy poszczególnych placówek. Odwiedzający hospitalizowanych w szpitalu „Zdroje”, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i w Szpitalu Klinicznym na Pomorzanach są zobligowani do zachowania reżimu sanitarnego, stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz do dezynfekcji rąk. Władze szpitala mogą ponownie wprowadzić pewne ograniczenia zasad odwiedzin oraz udziału w porodach rodzinnych, reagując na zmiany sytuacji epidemicznej.

„Zdroje” 
Godziny odwiedzin w danym oddziale ustalane są przez lekarza nim kierującego. Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa prosi, aby przed wybraniem się do tego szpitala sprawdzić, kiedy są one możliwe. W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach każdy ordynator oddziału może wyrazić odrębną, indywidualną zgodę na odwiedziny u pacjenta. Zasady te dotyczą wszystkich osób odwiedzających, osób uczestniczących w porodach rodzinnych oraz – w przypadku pionu pediatrycznego szpitala – osób korzystających z pobytu hotelowego. Przywrócona zostaje możliwość „kangurowania” noworodka przez ojca po porodzie przez cesarskie cięcie. Wypełniając decyzje resortu zdrowia, od osób odwiedzających lub przebywających w ramach pobytu hotelowego / towarzyszących w porodzie rodzinnym nie jest już wymagane posiadanie aktualnego paszportu covidowego ani testu PCR/antygenowego. Nowe zasady (w pełnej wersji) zostały opublikowane na stronie internetowej szpitala.

Szpital Wojewódzki 
Odwiedziny chorych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie odbywają się w dni robocze od 15 do 17, zaś w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy – od 14 do 18. W sali chorych jednoczasowo przebywać mogą dwie osoby odwiedzające.
Na siedmiu oddziałach obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Zakaz dotyczy: Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Działem Anestezjologii, Obserwacyjno-Zakaźnego, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego, Chorób Wewnętrznych i Onkologii, Onkologii Klinicznej i Chemioterapii.

SPSK-2 na Pomorzanach 
W odwiedzinach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów infekcji. W przypadku ich stwierdzenia personel medyczny może nie dopuścić do odwiedzin. U pacjentów izolowanych (np. po przeszczepach) odwiedziny są ustalane indywidualnie z lekarzem kierującym lub dyżurnym danej jednostki. Odwiedzający stosują się do zaleceń personelu (noszenie maski zakrywającej usta i nos, dezynfekcja rąk przed i po odwiedzinach). Można przynieść pacjentowi tylko niezbędne rzeczy. Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich, kiedy pacjent nie przebywa sam na sali, w miarę możliwości oddziału wydziela się tzw. miejsce odwiedzin poza salą chorych, ale w przestrzeni ogólnodostępnej dla pacjentów, oddzielonej parawanem. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na opuszczenie przez niego sali chorych, odwiedziny mogą wyjątkowo odbywać się na sali chorych. Jedna osoba odwiedza jednego pacjenta – nie dłużej niż 60 minut.
Przy porodzie towarzyszyć można wyłącznie wtedy, gdy odbywa się on drogami natury. Szpital zaleca, by osoba przygotowująca się do obecności przy porodzie rodzinnym prowadziła wcześniej higieniczny tryb życia – minimum przez 7 dni. Przed wejściem na blok porodowy zakłada ona jednorazowe ubranie, które otrzymuje od personelu. Przemieszcza się w obrębie bloku porodowego razem z pacjentką. Opuszcza budynek kliniki po porodzie, pod nadzorem personelu bloku, kiedy matka z dzieckiem jest transportowana na oddział. W przypadku planowanego cięcia cesarskiego (w wyznaczonym terminie), dopuszcza się, by wyłącznie jedna osoba, bez objawów infekcji, wskazana przez rodzącą, mogła nawiązać kontakt z dzieckiem bezpośrednio po jego urodzeniu, w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej. Osoba ta czeka na noworodka w miejscu wyznaczonym przez personel bloku i nie może przebywać na sali cięć cesarskich.

Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 23 (673) 27 stycznia 2022    ISSN 1233-4464

Nakład 16 774 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail