e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Montaż anteny satelitarnej, RTV i internetowej

REGULAMIN
warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych, RTV i internetowych na zewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie
 
§ 1.
Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie na podstawie § 88 ust. 1 pkt 9 Statutu SM „Dąb”.
 
§ 2.
1. Anteny satelitarne, RTV i internetowe mogą być zamontowane na zewnątrz lokalu tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia, zwanego dalej decyzją o pozwoleniu na montaż anteny, wydanego przez Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółdzielni.
2. Podstawą wydania decyzji o pozwoleniu na montaż anteny jest spełnienie przez ubiegającego się członka Spółdzielni wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 
§ 3.
1. Decyzja o pozwoleniu na montaż anteny wydawana jest na pisemny wniosek (podanie) wystosowany przez zainteresowanego członka Spółdzielni do Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego.
2. Do wniosku (podania) o wyrażenie zgody na montaż anteny na zewnątrz lokalu dołączyć należy następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.2. krótki opis dotyczący rodzaju, przeznaczenia, gabarytów, planowanego miejsca i sposobu montażu anteny.
3. Zamontowanie każdej anteny satelitarnej, RTV i internetowej stanowiącej niezależne urządzenie techniczne wymaga oddzielnej decyzji o pozwoleniu na montaż anteny.
 
§ 4.
1. Członek Spółdzielni może ubiegać się o pozwolenie na montaż anteny satelitarnej, RTV i internetowej tylko i wyłącznie w następujących lokalizacjach:
1.1. na wewnętrznej stronie ścian loggii,
1.2. na ościeżach okiennych okien należących do lokalu, w warstwie konstrukcyjnej ściany, pod warunkiem, że antena nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych w lokalach sąsiednich,
1.3. na balustradach balkonów lub loggii należących do lokalu pod warunkiem, że antena nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych w lokalach sąsiednich.
2. Niedopuszczalny jest montaż anteny:
2.1. na ścianach zewnętrznych budynków, z wyłączeniem przypadków określonych w postanowieniach ust. 1.1. i ust. 1.2. niniejszego paragrafu,
2.2. na dachach budynków.
3. Konstrukcja wsporcza anteny nie może wystawać więcej niż 50 cm poza lico ściany zewnętrznej lub balustrady.
4. Inne warunki techniczne montażu anteny, związane z konkretną lokalizacją, typem, gabarytami i innymi wymaganiami technicznymi wyszczególnionymi we wniosku o wydanie pozwolenia, określa Kierownik właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego.
 
§ 5.
1. Ubiegający się o pozwolenie na montaż anteny:
1.1. przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem anteny satelitarnej, RTV i internetowej na zewnątrz budynku,
1.2. przejmuje pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie z tytułu mogących powstać uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania zamontowanej anteny satelitarnej, RTV i internetowej, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,
1.3. zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanej anteny oraz konstrukcji wsporczej anteny oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych na zewnątrz lokalu konstrukcji i urządzeń anteny,
1.4. zobowiązuje się na każde wezwanie Spółdzielni do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji anteny.
2. Na każde wezwanie Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego, związane z koniecznością wykonania prac remontowych na elewacji budynku, członek zobowiązany jest do demontażu anteny wraz z konstrukcją we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez członka, obciążają go koszty demontażu anteny wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Spółdzielni albo przez samą Spółdzielnię.

§ 6.
Decyzja o pozwoleniu na montaż anteny satelitarnej, RTV i internetowej lub odmowa wydania takiej decyzji wraz z uzasadnieniem winna być wydana przez Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego w terminie 30 dni od dnia wpływu do Spółdzielni wniosku o wydanie pozwolenia wraz z załącznikami wyszczególnionymi w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu SM „Dąb” w Szczecinie.

§ 8.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie w dniu 24.10.2019 r. (Uchwała Nr 53/2019) i obowiązuje od dnia 01.11.2019 r.