e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Statut Spółdzielni

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" w dniu 22.09.2018 r., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS 0000075229) w dniu 27.11.2018 r. i obowiązujący od dnia wpisania do KRS.
 
 

STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĄB”
W SZCZECINIE

(jednolity tekst)


TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.
Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2.
1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Szczecin, ulica Rydla nr 71A.
2. Spółdzielnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3.
1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustaw i postanowieniami Statutu. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
2. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej „ustawą” oraz innych ustaw i postanowień niniejszego Statutu, jak również uchwalonych na jego podstawie regulaminów.

DZIAŁ II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5.
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1/ obsługa i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek,
2/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5/ zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
6/ działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
2. Do ustawowego i statutowego przedmiotu działalności Spółdzielni należy w szczególności:
1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
3/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4/ udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
5/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
6/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub mienie jej członków, nabyte przez nich na podstawie ustawy,
7/ zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielami (współwłaścicielami) tych nieruchomości,
8/ prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
9/ kupno, sprzedaż, wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz praw do nieruchomości na własny rachunek.
3. W celu realizacji przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia może w szczególności:
1/ nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
2/ prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe, pogotowia spółdzielcze oraz inne zakłady produkcyjno-usługowe i biura usługowe,
3/ budować lub nabywać domy mieszkalne, lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz budowle pomocnicze, gospodarcze oraz inne środki trwałe, potrzebne do realizacji jej celów statutowych,
4/ wydzierżawiać lub wynajmować członkom i innym osobom grunty lub inne nieruchomości i obiekty, stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym,
5/ zaciągać kredyty,
6/ świadczyć usługi pośrednictwa przy korzystaniu przez członków z pożyczek i kredytów bankowych, zaciąganych na cele mieszkaniowe i spłatę należności z tytułu opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych,
7/ prowadzić sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokalu i innych należności,
8/ prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną, w tym między innymi: działalność wydawniczą, kluby, świetlice, biblioteki, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań,
9/ organizować wśród członków i w ich środowisku wzajemną pomoc społeczną i krzewić kulturę współżycia,
10/ propagować zasady racjonalnego urządzania lokali mieszkalnych i użytkowych, zgodnie z wymogami zdrowotnymi, ekologicznymi i estetycznymi,
11/ przetwarzać dane osobowe członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują tytuły prawne do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię, takie jak np.: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, nr PESEL, nr NIP, nr KRS, nr REGON, nr rachunku bankowego, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane, w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119, s. 1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zw. RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego zarządu nieruchomościami oraz realizacji celów ustawowych i statutowych Spółdzielni, w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń.
4. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest również inna działalność gospodarcza, związana z realizacją jej celów ustawowych i statutowych, w tym działalność, której przedmiotem jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, na warunkach i zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121) oraz działalność polegająca na świadczeniu usług na rzecz członków i innych osób w zakresie pośrednictwa finansowego oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego, na warunkach i zasadach oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1876) i z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2016, poz. 2077).


TYTUŁ II. CZŁONKOWIE SPOŁDZIELNI

DZIAŁ I. POWSTANIE CZŁONKOSTWA

§ 6.
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje:
1/ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3/ roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 32 pkt 5 i 6 ustawy,
4/ roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.
6. Członkiem Spółdzielni może być najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

§ 7.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Deklaracja zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, numer PESEL, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz numer KRS.

§ 8.
1. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
2. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę na piśmie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
3. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
4. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, numer PESEL a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi, zawierający ich nazwę i siedzibę oraz numer KRS.
5. Rejestr członków Spółdzielni zawiera również wysokość zadeklarowanych i wniesionych przez członka udziałów, wysokość wniesionych przez niego wkładów, ich rodzaj, zmiany tych danych oraz datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także zawiera kwoty zadłużenia członka w stosunku do Spółdzielni, z tytułu nieuiszczonych opłat za używanie lokali lub domów jednorodzinnych oraz niewniesionych przez członka w całości lub w części wkładów budowlanych lub wkładów mieszkaniowych, jak również zawiera kwoty zadłużenia członka z innych tytułów, wynikających ze zobowiązań łączących go ze Spółdzielnią.
6. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

§ 9.
1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, są jej członkami od chwili zarejestrowania Spółdzielni. Przystępujący do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
2. Treść § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ II. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.
1. Prawa i obowiązki członków wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1/ prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
2/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
3/ prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu lub jego części oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w ustawie i w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw,
4/ prawo do otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, na zasadach oraz w zakresie określonym przepisami ustawy, z tym że koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie, poprzez zapłatę przez niego opłat w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 109 Statutu,
5/ prawo do otrzymania w sposób i w terminie określonym w ustawie i w Statucie pisemnego zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części oraz informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad lub jego części, a także informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
6/ prawo do zaznajamiania się z rejestrem członków Spółdzielni,
7/ prawo zaskarżania do sądu uchwał organów Spółdzielni, w przypadkach określonych w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
8/ prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, na zasadach i w terminach określonych w Statucie,
9/ prawo zawarcia umowy o budowę lokalu mieszkalnego oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli Spółdzielnia buduje lokale o takim charakterze i przeznaczeniu,
10/ prawo zawarcia umowy o budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo lokalu o innym przeznaczeniu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, albo ustanowienia ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, na warunkach i zasadach określonych w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
11/ prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu i domu jednorodzinnego oraz ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, na warunkach i zasadach określonych w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
12/ prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków zgłaszanych w sprawach dotyczących jej działalności oraz prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie prowadzonej przez nią działalności ustawowej i statutowej,
13/ prawo do wniesienia dobrowolnej wpłaty udziału w wysokości 1.000 zł.
3. Członek zobowiązany jest:
1/ przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów oraz innych uchwał organów Spółdzielni,
2/ dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań ustawowych i  statutowych,
3/ wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
4/ wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany oraz pokryć koszty ustanowienia własności lokali i przeniesienia własności lokali, w tym garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz koszty przeniesienia własności domów jednorodzinnych,
5/ współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działalności ustawowej i statutowej,
6/ uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali i domów jednorodzinnych oraz inne opłaty, określone w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
7/ zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem w należącym do niego lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
8/ korzystać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń oraz nieruchomości wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym członkom i innym osobom uprawnionym,
9/ udostępnić i umożliwić, na żądanie Spółdzielni, wejście do lokalu i budynku lub domu jednorodzinnego oraz na tereny do nich przyległe, o ile jest to potrzebne do przeprowadzenia prac i  robót konserwacyjnych, remontowych, usunięcia wad i usterek budowlanych oraz usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali albo domów jednorodzinnych w dodatkowe urządzenia, elementy wyposażenia i instalacje oraz dla dokonania przeglądu stanu techniczno-użytkowego lokalu, budynku oraz jego poszczególnych pomieszczeń i terenów przyległych do budynku lub zespołu budynków,
10/ dbać i zabezpieczać przed zniszczeniem i uszkodzeniem mienie Spółdzielni oraz mienie jej członków i innych osób uprawnionych do korzystania z lokali, budynków, urządzeń i nieruchomości, należących do Spółdzielni,
11/ utrzymywać swój lokal lub dom jednorodzinny oraz przekazane do używania części nieruchomości wspólnej w należytym stanie techniczno-użytkowym,
12/ przystąpić w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym, albo umowy o przeniesienie własności lokalu albo domu jednorodzinnego,
13/ uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
14/ uzyskać zgodę Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo oraz pisemnie powiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu i o wszystkich innych zmianach dotyczących osób korzystających z lokalu, jeżeli mają one wpływ na wysokość opłat ponoszonych na rzecz Spółdzielni,
15/ zachować w tajemnicy wszelkie dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez Spółdzielnię, w szczególności informacje dotyczące sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec jej kontrahentów,
16/ członek Spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone prawem spółdzielczym, ustawą lub niniejszym Statutem.

DZIAŁ III. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 11.
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1/ okoliczności wskazanych w art. 3 ust. 6-8 ustawy,
2/ wystąpienia za wypowiedzeniem złożonym przez właściciela lokalu,
3/ śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej, w związku z jej ustaniem i utratą bytu prawnego,
2. W przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały w trybie art. 26 ust. 2 ustawy, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 ustawy, członkostwo właścicieli lokali nie ustaje.

§ 12.
1. Właściciel lokalu lub najemca, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu, będący członkiem Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie pisemnej.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jego bieg rozpoczyna się następnego dnia po dniu złożenia pisemnego wypowiedzenia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 13.
1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jego śmierci.
2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania i utraty przez nią bytu prawnego.

DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 14.
1. Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego stopnia.
2. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia.
3. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
4. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunków między członkiem a  Spółdzielnią, Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
7. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
8. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone, co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
10. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
11. Wszelkie pisemne zawiadomienia kierowane do członków przez organy Spółdzielni w ich indywidualnych sprawach, wynikających ze stosunku członkostwa wysyłane są zwykłym listem poleconym na adres podany przez członka.

DZIAŁ V. WPISOWE I UDZIAŁY

§ 15.
W razie ustania członkostwa, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi lub osobom uprawnionym, na ich pisemne żądanie, wpłacone udziały w kwocie nominalnej, w terminie 30 dni od ustania członkostwa.


TYTUŁ III. WKŁADY

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 16.
1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w Statucie
i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej różnicy między całością kosztów budowy przypadających na jej lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
2. Członek Spółdzielni, na rzecz którego przed dniem 31.07.2007 r. zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu albo ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym wnosi wkład budowlany według zasad określonych w  Statucie i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
4. Osoba ubiegająca się o budowę i przeniesienie własności domu jednorodzinnego wnosi wkład budowlany według zasad określonych w ust. 2 i ust. 3, a ponadto jest obowiązana do pokrycia całości kosztów związanych z przeniesieniem własności domu.
5. Przez koszt budowy lokalu i domu jednorodzinnego, o którym jest mowa w ust. 1-4 rozumie się część kosztów zadania inwestycyjnego przypadających na poszczególne lokale lub domy jednorodzinne, budowane przez Spółdzielnię.
6. Wkład mieszkaniowy i wkład budowlany mogą być wnoszone w formie zaliczki wpłaconej przed przejęciem lokalu do używania i rat płaconych po jego przejęciu, na warunkach określonych przez Zarząd Spółdzielni.
7. Przed zawarciem umowy o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego, Spółdzielnia na żądanie osób uprawnionych, zwraca wpłacone i wniesione na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany środki finansowe w ich wysokości nominalnej, w terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania ich żądania, złożonego w formie pisemnej.
8. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o budowę lokalu, domu jednorodzinnego, przed wybudowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego, objętego tego rodzaju umową, Spółdzielnia zwraca osobom uprawnionym wpłacone i wniesione na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany środki finansowe w ich wysokości nominalnej, w terminie określonym w umowie o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego rozwiązania lub jej wygaśnięcia.

§ 17.
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie art. 10 i art. 18 ustawy, Rada Nadzorcza uchwala rodzaj inwestycji, warunki i zasady jej realizacji oraz zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Koszty budowy lokali, w tym garaży oraz domów jednorodzinnych i wkłady mieszkaniowe oraz budowlane ustala się w dwóch etapach:
1/ wstępnie - na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego i w oparciu o planowany członkowski koszt budowy,
2/ ostatecznie - do umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania, do umowy o ustanowienie odrębnej własności w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni zatwierdzającej rozliczenie oraz w terminach określonych w ustawie.

§ 18.
Przy ustaleniu rodzaju inwestycji, warunków i zasad oraz kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności:
1/ zakres rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego,
2/ sposób ewidencjonowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, w tym kosztów rozliczanych na poszczególne budynki oraz kosztów rozliczanych na wszystkie budynki, objęte określonym zadaniem inwestycyjnym,
3/ sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich przypadających na poszczególne budynki oraz na całe zadanie inwestycyjne,
4/ zasady podziału i rozliczania kosztów budowy przypadających na lokale mieszkalne oraz odrębnie na lokale o innym przeznaczeniu, w tym na lokale użytkowe i garaże wielostanowiskowe położone w tym samym budynku,
5/ zasady zróżnicowania kosztów budowy lokali i domów jednorodzinnych ze względu na ich cechy i  walory użytkowe, funkcjonalne i technologiczne oraz ze względu na stan ich wykonawstwa w dniu wydania uprawnionym członkom lub innym osobom uprawnionym.

DZIAŁ II. WKŁADY MIESZKANIOWE

ROZDZIAŁ I. ZASADY WNOSZENIA WKŁADU MIESZKANIOWEGO

§ 19.
Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości określonej w § 16 ust. 1 Statutu.

ROZDZIAŁ II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADU MIESZKANIOWEGO

§ 20.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 15 i art. 16¹ ustawy, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przez publikację w swojej gazecie spółdzielczej lub przez pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie lub przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po dniu 30.07.2007 r. Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu, przy czym przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej dany lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię na koszt osoby uprawnionej.
3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przed dniem 31.07.2007 r., Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy związany z tym lokalem w kwocie wyliczonej na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu na podstawie przepisów Prawa spółdzielczego lub ustawy obowiązujących w dacie wygaśnięcia prawa do lokalu, przy czym przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię na koszt osoby uprawnionej.
4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.
5. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 4, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 21.
1. Z wartości rynkowej lokalu, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu, potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal, zgodnie z treścią przepisów obowiązujących na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu.
2. Z wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu, potrąca się należności wymagane przez ustawę Prawo spółdzielcze, ustawę, oraz inne ustawy zgodnie z treścią przepisów obowiązujących na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu.
3. W rozliczeniu wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu, nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
4. Ponadto, niezależnie od powyższych potrąceń, potrąca się również całą kwotę zaległych opłat i innych należności z tytułu używania oraz zajmowania lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu i koszty przeprowadzonych przetargów przez Spółdzielnię, koszty związane z opróżnieniem i wydaniem lokalu oraz koszty utylizacji pozostawionych rzeczy ruchomych, jak również wszelkie inne wierzytelności Spółdzielni przysługujące jej wobec byłego członka lub innych osób uprawnionych.
5. Przepisu ust. 4 o kosztach związanych z opróżnieniem i wydaniem lokalu oraz kosztach utylizacji pozostawionych rzeczy ruchomych nie stosuje się do lokalu, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu.

§ 22.
1. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu lub wkładu mieszkaniowego, z uwzględnieniem potrąceń, o których mowa w § 21 Statutu, staje się wymagalne po upływie 14 dni od dnia przeniesienia własności lokalu na rzecz jego nabywcy oraz po uprzednim wpłaceniu przez niego na rachunek Spółdzielni kwoty uzyskanej na przetargu.
2. Warunkiem wypłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest faktyczne opróżnienie lokalu z rzeczy i osób i wydanie go do dyspozycji Spółdzielni.
3. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 3 Statutu, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:
1/ wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;
2/ opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nie opróżnienia lokalu.
4. Roszczenie o wypłatę należności, o której mowa w § 21 ust. 3 Statutu, staje się wymagalne w terminie 14 dni od spełniania warunków wynikających z § 22 ust. 3 Statutu.

§ 23.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 20 ust. 5 Statutu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, jak również inne koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię, w tym m.in. koszt wydania zaświadczeń o samodzielności lokalu, karty lokalu lub wypisów z kartoteki lokali, obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

DZIAŁ III. WKŁADY BUDOWLANE

ROZDZIAŁ I. ZASADY WNOSZENIA WKŁADU BUDOWLANEGO

§ 24.
Wkład budowlany wnosi członek, na rzecz którego przed dniem 31.07.2007 r. nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz członek lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu albo ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym, jak również osoba ubiegająca się o budowę i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w wysokości określonej w § 16 ust. 2, 3 i 4 Statutu.

§ 25.
Do wniesienia i ustalenia wysokości wkładów budowlanych związanych z ustanowieniem przed dniem 31.07.2007 r. praw do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz do wniesienia i ustalenia wysokości wkładów budowlanych związanych z ustanowieniem ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych stosuje się postanowienia Statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz o prawie odrębnej własności lokalu.

ROZDZIAŁ II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADU BUDOWLANEGO

§ 26.
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu lub domu jednorodzinnego. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal lub dom jednorodzinny w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię na koszt osoby uprawnionej, na podstawie uchwały Zarządu określającej warunki przeprowadzenia tego przetargu.
2. Z wartości rynkowej lokalu lub domu jednorodzinnego potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego, część wkładu budowlanego a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu lub domu jednorodzinnego, potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

§ 27.
1. W przypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
2. Prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy.
3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 26 ust. 2 Statutu oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni z tego tytułu powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

§ 28.
1. Wartość rynkową lokalu lub domu jednorodzinnego ustala się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wartości rynkowej lokalu oraz z wartości rynkowej domu jednorodzinnego wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka lub innej osoby uprawnionej, w tym również z tytułu opłat i innych należności związanych z używaniem i zajmowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego, a także z tytułu kosztów określenia wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego i koszty przeprowadzonych przetargów przez Spółdzielnię.
3. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego, z uwzględnieniem potrąceń, o których mowa w ust. 2, staje się wymagalne po upływie 14 dni od przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego, na rzecz jego nabywcy oraz po wpłaceniu przez niego na rachunek Spółdzielni całej ceny nabycia, w kwocie uzyskanej w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Przed upływem tego terminu osoby uprawnione nie mogą domagać się skutecznie wypłaty należności z tytułu rozliczenia ze Spółdzielnią wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego.
4. Warunkiem wypłaty należności, o której mowa w ust. 3, jest faktyczne opróżnienie lokalu oraz domu jednorodzinnego z rzeczy i osób i faktyczne ich wydanie do dyspozycji Spółdzielni.


TYTUŁ IV. PRAWA DO LOKALI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 29.
1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych członków, Spółdzielnia może:
1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz ustanawiać prawo ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
3/ przenosić własność lokali i domów jednorodzinnych,
4/ wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, domy jednorodzinne i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz inne nieruchomości lub ich części.
5/ wydzierżawiać nieruchomości lub ich części.
2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu oraz domy jednorodzinne i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych również osobom, które nie są członkami Spółdzielni.

DZIAŁ II. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 30.
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i Statucie Spółdzielni.

§ 31.
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
3. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

§ 32.
Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1/ określenie lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega, w tym jego położenie i powierzchnię,
2/ wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać,
3/ zobowiązanie tej osoby do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,
4/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
5/ określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, terminu jego wpłaty bądź terminów wnoszenia rat na wkład mieszkaniowy,
6/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
7/ określenie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie tego terminu,
8/ określenie terminu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego.

§ 33.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

§ 34.
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie zawiadamiają w terminie trzech miesięcy Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, byli małżonkowie odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§ 35.
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Postanowienie ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 36.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy, roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje jego osobom bliskim.
2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
3. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
4. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
5. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego albo obojga małżonków.

§ 37.
W sprawach dotyczących spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nieuregulowanych w Statucie, stosuje się przepisy ustawy.

§ 38.
Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

DZIAŁ III. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

§ 39.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

§ 40.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

§ 41.
1. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
2. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
3. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

§ 42.
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 43.
W sprawach dotyczących spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nieuregulowanych w Statucie, stosuje się przepisy ustawy.

§ 44.
1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat za używanie lokalu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może wystąpić na drogę sądową w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji, w oparciu o odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy o własności lokali. Z żądaniem, o którym mowa powyżej, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

DZIAŁ IV. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

§ 45.
Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto w szczególności powinna zawierać:
1/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
2/ zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
3/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
4/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
5/ określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź terminów wnoszenia rat na ten wkład,
6/ określenie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie tego terminu,
7/ określenie terminu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i ustalenia wysokości wkładu budowlanego.

§ 46.
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 45, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”. Ekspektatywa własności jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 47.
Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby uprawnionej odrębną własność lokalu w terminie
2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

§ 48.
Postanowienia Statutu o odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

DZIAŁ V. NAJEM LOKALI

§ 49.
Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, domy jednorodzinne, miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz inne nieruchomości lub ich części członkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącymi członkami Spółdzielni.

§ 50.
Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokość czynszu i innych opłat, wysokość kaucji, czas trwania najmu oraz inne postanowienia określa umowa zawarta pomiędzy Spółdzielnią a najemcą.

DZIAŁ VI. ZAMIANA LOKALI

§ 51.
Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni może dokonać zamiany lokalu na warunkach określonych przez Zarząd.

DZIAŁ VII. BUDOWA I SPRZEDAŻ LOKALI

§ 52.
1. Spółdzielnia realizuje inwestycje, w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i  przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz innych ustaw.
2. W przypadku budowy lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, zasady budowy lub nabywania tego rodzaju budynków oraz zasady sprzedaży znajdujących się w nich lokali określa Rada Nadzorcza w uchwalonym regulaminie.
3. Do budowy i sprzedaży lokali o innym przeznaczeniu ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 53.
Lokal należący do Spółdzielni, do którego nie powstały żadne tytuły prawne po stronie jej członków lub innych osób, może być przeznaczony przez Spółdzielnię do sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 52 Statutu.

§ 54.
Do sprzedaży domu jednorodzinnego i ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych stosuje się odpowiednio § 52 i § 53 Statutu.

DZIAŁ VIII. PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU

§ 55.
Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu na warunkach określonych w art. 48 ustawy.

§ 56.
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w  pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, jak również inne koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię, w tym m.in. koszt wydania zaświadczeń o samodzielności lokalu, karty lokalu lub wypisów z kartoteki lokali, obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

DZIAŁ IX. PRZEKSZTAŁCENIE PRAW DO LOKALI
 
ROZDZIAŁ I. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
 
§ 57.
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,
2/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

§ 58.
Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 57, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 59.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 57 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym jak również inne koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię, w tym m.in. koszt wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu, karty lokalu lub wypisów z kartoteki lokali, obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

ROZDZIAŁ II. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

§ 60.
Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

§ 61.
Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 60, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 62.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 60 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym jak również inne koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię, w tym m.in. koszt wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu, karty lokalu lub wypisów z kartoteki lokali obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

DZIAŁ X. OPRÓŻNIENIE I WYDANIE LOKALU I DOMU JEDNORODZINNEGO

§ 63.
1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu lub najem lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązani do opróżnienia i wydania lokalu na rzecz Spółdzielni w stanie wolnym od rzeczy i osób. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu lub domu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z  lokalu o innym przeznaczeniu oraz do korzystania z miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, o ile umowa nie stanowi inaczej.


TYTUŁ V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

§ 64.
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz prawa do domów jednorodzinnych, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale i domy, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali i domów jednorodzinnych są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali i domów, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu oraz członkowie oczekujący na przeniesienie na ich rzecz własności domów jednorodzinnych, są obowiązani uiszczać opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, od chwili postawienia im lokali lub domów jednorodzinnych do dyspozycji.
4. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy.
5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy, uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.
6. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
7. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mają obowiązek uiszczania opłat na fundusz remontowy.

§ 65.
1. Opłaty, o których mowa w § 64 przeznacza się wyłącznie na cele określone w tym przepisie, w szczególności na pokrycie wszelkich kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obejmujących koszty działalności statutowej i ustawowej Spółdzielni, koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty eksploatacji i utrzymania domów jednorodzinnych i lokali, stanowiących przedmiot odrębnej własności, koszty centralnego ogrzewania, dostawy ciepłej wody, koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, koszty utrzymania, eksploatacji, konserwacji oraz używania wszelkich urządzeń i instalacji technicznych, w tym sieci i urządzeń gazowych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych i innych sieci, dźwigów oraz urządzeń połączonych z lokalami i z budynkami, koszty dostawy wody zimnej, koszty odbioru odpadów, odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i ścieków, koszty utrzymania czystości, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządzania nieruchomościami Spółdzielni, stanowiącymi jej mienie lub mienie nabyte przez jej członków oraz część kosztów zarządu ogólnego przypadających na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem tej gospodarki, koszty ponoszone na wdrażanie, wykonywanie i stosowanie ustawy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, koszty scalania i podziału nieruchomości, koszty związane z rozgraniczaniem oraz połączeniem nieruchomości, ewidencją gruntów i budynków, wydzielaniem działek pod budynkiem lub budynkami, koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, koszty określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach, koszty związane z ustanowieniem prawa własności lub przeniesieniem praw własności lokali i domów jednorodzinnych, koszty przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek gruntu (nieruchomości gruntowych).
2. Członkowie, których lokale zostały wybudowane przy pomocy kredytu zaciągniętego na sfinansowanie kosztów budowy lokalu są obowiązani uczestniczyć w spłacie takich kredytów wraz z odsetkami, w ramach uiszczania opłat za używanie lokali.
3. Wysokość opłat, o których mowa w § 64 Statutu, uchwala Zarząd Spółdzielni na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą rocznego planu przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla danej nieruchomości, na której położony jest budynek albo kilka budynków, przy przyjęciu jednostek rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi takich jak: 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego, liczby osób faktycznie zamieszkałych w lokalu. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w § 64 ust. 3, 4 i 5 ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu lub domu jednorodzinnego w nieruchomości wspólnej. W przypadku wyposażenia lokali i domów jednorodzinnych w urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, opłaty ustala się na podstawie wskazań tego rodzaju urządzeń.
4. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą po zasięgnięciu opinii Rad Osiedli Spółdzielczych.
5. Wysokość opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych uchwala Zarząd, z tym że, w przypadku opłat zależnych od Spółdzielni wymagane jest zasięgnięcie opinii właściwej Rady Osiedla Spółdzielczego, wydanej w terminie 14 dni od dnia przekazania jej wniosku w tej sprawie.
W przypadku nie wydania opinii w wymienionym terminie przez właściwą Radę Osiedla Spółdzielczego lub wydania przez nią opinii negatywnej, Zarząd jest uprawniony do uchwalenia wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, uzasadniając zmianę wysokości opłat.
6. Pod pojęciem „opłaty zależne” rozumie się wszystkie opłaty wnoszone przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy, za wyjątkiem opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także za wyjątkiem opłat uznawanych za niezależne, przez przepisy obowiązujących ustaw.
7. Rada Nadzorcza w ramach kontroli i nadzoru ma prawo uchylić i zmienić uchwały Zarządu w sprawie opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, w przypadku ustalenia tych opłat niezgodnie z postanowieniami regulaminu, o którym mowa
w ust. 4.
W takim przypadku uchwały Rady Nadzorczej w sprawie opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia i zastępują z mocy prawa uchylone lub zmienione uchwały Zarządu.

§ 66.
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy, a przychodami z opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 wymienionej ustawy, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
2. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1/ ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy,
2/ ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy, przy czym ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
3. Koszty eksploatacji, utrzymania i remontów części infrastruktury pozabudynkowej nieruchomości przeznaczonej do wspólnego korzystania oraz mienia Spółdzielni, rozliczane są w skali osiedla, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w § 65 ust. 4 Statutu.

§ 67.
1. Opłaty, o których mowa w § 64 oraz w § 65, wnosi się co miesiąc z góry do dnia
15-tego każdego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wskazać inny termin do uiszczania opłat.
2. Od niewpłaconych w terminie należności z tytułu opłat, o których mowa w § 64 oraz
§ 65 Spółdzielnia może naliczać i pobierać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w odniesieniu do każdej opłaty nie wniesionej w statutowym terminie.
3. Członek nie może potrącać swoich żadnych należności i wierzytelności obciążających Spółdzielnię z  opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych. Członek nie może również uzależniać terminowego uiszczania opłat za używanie lokalu lub domu jednorodzinnego od wykonania wobec niego przez Spółdzielnię jakichkolwiek zobowiązań oraz z tego tytułu nie może samowolnie obniżać wysokości opłat za używanie lokalu lub domu jednorodzinnego.
4. Za termin uiszczania świadczeń z tytułu opłat na rzecz Spółdzielni uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy (konto) Spółdzielni lub dzień wpłaty tych środków do kasy Spółdzielni.

§ 68.
1. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy, co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
2. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w  szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru odpadów, odpadów komunalnych, ścieków i  nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. Dodatkowe warunki, zasady, terminy i ograniczenia ustawowe w zakresie podwyższania opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, określają odpowiednie przepisy ustawy oraz przepisy innych ustaw, regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych.

§ 69.
Postanowienia Statutu o opłatach za używanie lokali stosuje się do domów jednorodzinnych oraz odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.


TYTUŁ VI. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU I DOMU JEDNORODZINNEGO

§ 70.
Dodatkowym wyposażeniem lokalu i domu jednorodzinnego są własne nakłady członka o charakterze trwałym, poczynione przez niego z własnych środków finansowych oraz we własnym zakresie, podnoszące wartość funkcjonalną, użytkową, techniczną i estetyczną lokalu i domu jednorodzinnego, a niezaliczone mu na poczet wartości wniesionego przez niego wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego.

§ 71.
1. W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub zbycia prawa do domu jednorodzinnego, a także w przypadku zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego, dokonywane są wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi osobami, jako stronami umów zbycia lub zamiany, bez udziału Spółdzielni.
W takim przypadku zainteresowanym członkom lub innym osobom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Spółdzielni z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego.
2. W przypadku wygaśnięcia lub utraty tytułu prawnego do lokalu lub do domu jednorodzinnego i wydania lokalu lub domu jednorodzinnego Spółdzielni w stanie wolnym od osób i rzeczy, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia, którego wartość nie została zaliczona na poczet wpłaconego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zostanie dokonane pod warunkiem, że Spółdzielnia:
1/ wyraziła pisemną zgodę na dokonanie dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego,
2/ uznała poniesione nakłady za nadal przydatne pod względem ich wartości funkcjonalnej, użytkowej, technicznej i estetycznej.
3. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego i uznania poniesionych nakładów na to wyposażenie za nadal przydatne dla Spółdzielni pod względem ich wartości funkcjonalnej, użytkowej, technicznej i estetycznej, wartość tego dodatkowego wyposażenia zostanie wyceniona jednostronnie przez Spółdzielnię, według stanu na dzień wydania jej lokalu lub domu jednorodzinnego w stanie wolnym od osób i rzeczy, o ile wyposażenie dodatkowe nie zostało uwzględnione przy określaniu wartości rynkowej lokalu lub domu jednorodzinnego
4. Należność, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 i wyceny, o której mowa w ust. 3, zostanie wypłacona członkowi lub innym osobom uprawnionym w terminie, w którym wypłacona winna zostać wartość rynkowa lokalu, o ile wyposażenie dodatkowe nie zostało uwzględnione przy określaniu wartości rynkowej lokalu lub domu jednorodzinnego.
5. W przypadku uznania przez Spółdzielnię nakładów poniesionych na dodatkowe wyposażenie lokalu lub domu jednorodzinnego za nieprzydatne dla Spółdzielni, członkowi lub innym osobom uprawnionym nie służy roszczenie o wypłatę należności, o której mowa w ust. 4, ani żadne inne roszczenie majątkowe z tego tytułu w stosunku do Spółdzielni, a obciąża ich wówczas obowiązek przywrócenia lokalu lub domu jednorodzinnego do stanu pierwotnego, istniejącego przed dokonaniem w nim nakładów na dodatkowe wyposażenie.

§ 72.
Postanowienia Statutu o rozliczeniach z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu i domu jednorodzinnego stosuje się odpowiednio do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym i garaży wolnostojących.


TYTUŁ VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI I BUDYNKÓW W PRZYPADKU AWARII, REMONTU, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI LOKALU LUB BUDYNKU

§ 73.
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody, członek lub inna osoba korzystająca z lokalu lub budynku jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal lub budynek w celu usunięcia awarii. Jeżeli taki członek lub osoba jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu lub budynku, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu lub budynku w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej, także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu lub budynku nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal lub budynek oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z wymienionych czynności sporządza się protokół.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu członek lub inna osoba korzystająca z lokalu lub budynku powinna także udostępnić Spółdzielni lokal lub budynek w celu:
1/ dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu lub budynku oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2/ zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.
4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, Spółdzielnia może żądać od członków lub innych osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich udostępnienia.
5. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga członkowie lub osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6. W okresie używania lokalu zamiennego członek Spółdzielni bądź osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.
7. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest lokal zamienny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. ze zm.).

§ 74.
Do członków i innych osób korzystających z miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz z domów jednorodzinnych i garaży wolnostojących § 73 ust. 1 do 7 stosuje się odpowiednio.


TYTUŁ VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 75.
1. Organami Spółdzielni są:
1/ Walne Zgromadzenie,
2/ Rada Nadzorcza,
3/ Zarząd,
4/ Zebrania Członków Osiedli Spółdzielczych,
5/ Rada Osiedla Spółdzielczego,
6/ Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Wybory przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Odwołanie członka organów Spółdzielni następuje również w głosowaniu tajnym.
3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów.
Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą, ale najmniejszą liczbę oddanych głosów, co spowoduje nie obsadzenie wszystkich mandatów danego organu, to nieobsadzone z tego powodu mandaty zmniejszą liczbę członków, przewidzianą w Statucie dla  danego organu, na okres do dnia przeprowadzenia wyborów uzupełniających na najbliższych obradach organu uprawnionego do wyboru członków tego organu Spółdzielni.
Do wyborów uzupełniających, mających na celu obsadzenie wszystkich mandatów danego organu zgodnie z postanowieniami Statutu, stosuje się odpowiednio ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw poszczególnemu kandydatowi lub poszczególnej uchwale.
5. Członek, osoba fizyczna, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może być członkiem organów Spółdzielni, a w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy przez swojego przedstawiciela ustawowego.
6. Kandydaci na członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Spółdzielczego przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych lub wykazie albo liście kandydatów, biorących udział w wyborach do wymienionych organów Spółdzielni, składają oświadczenia, zaprotokołowane w odpowiednim protokole obrad określonego organu Spółdzielni, że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym jest mowa w art. 56 § 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.
7. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez organy Spółdzielni określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Spółdzielczego pełnią swoje funkcje społecznie, z tym, że z tytułu pełnienia funkcji i udziału w posiedzeniach organów Spółdzielni, przysługuje im wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym nie może być ono większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom wymienionych organów Spółdzielni, ustalana jest na zasadach określonych w Statucie i we właściwych regulaminach tych organów lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej.

DZIAŁ II. WALNE ZGROMADZENIE

§ 76.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy liczbę 500 członków, może być podzielone na części. W takim przypadku Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z tym że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lub jego części.
5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoba ta nie może być wybierana do  Rady Nadzorczej lub Zarządu.
6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 77.
1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10/ uchwalanie zmian Statutu,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12/ wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 10 uchwały podejmuje się większością 2/3 głosów.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 głosów.

§ 78.
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1/ Rady Nadzorczej,
2/ przynajmniej jednej dziesiątej członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Zarząd zwraca żądanie niepodpisane lub niespełniające innych wymogów formalnych, jeżeli mimo wezwania do usunięcia braków nie zostaną one usunięte w zakreślonym terminie. Zwrotu dokonuje się osobie, która podpisała żądanie, dołączając do niego listy z podpisami, a jeśli brak podpisu na żądaniu, osobie wpisanej jako pierwsza na liście.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

§ 79.
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się członków co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części poprzez ogłoszenie w gazecie Panorama 7, ogłoszenie na klatkach schodowych a także za pośrednictwem przesyłek nieadresowanych wkładanych do pocztowych skrzynek oddawczych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ust. 1 i w ustawie.

§ 80.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim i na jego częściach członków.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach:
1/ likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, nie mniej niż 1000 członków,
2/ zbycia nieruchomości do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło co najmniej 200 członków, jako osób uprawnionych do głosowania.
3. Projekty uchwał, kandydatów na członków Rady Nadzorczej i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie późnej niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego zgłasza się na piśmie najpóźniej na 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Wniosek powinien być poparty przez co najmniej 20 członków.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 81.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania, powinno ono być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
8. Prawomocne orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę tego organu Spółdzielni ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 79 Statutu oraz w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie lub Statucie.
10. Zarząd może poddać pod głosowanie sprawę należącą do jego kompetencji jeżeli uzna, że szczególne znaczenie sprawy dla Spółdzielni tego wymaga. Uchwała podjęta w tym trybie ma charakter opinii Walnego Zgromadzenia i nie jest wiążąca dla członków i organów Spółdzielni.

§ 82.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia i jego poszczególnych części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek tej Rady, który stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego części.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia i jego części w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia i jego części prowadzi Prezydium, którego pracami oraz obradami Walnego Zgromadzenia i jego części kieruje jego przewodniczący.
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
5. Na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach można podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Dokumenty dotyczące porządku i tematyki obrad oraz projekty uchwał, wyłożone do zapoznania się z nimi przez członków w siedzibie Spółdzielni przed obradami Walnego Zgromadzenia i jego części, nie muszą być odczytywane.
7. Walne Zgromadzenie na pierwszej i na następnych częściach wybiera ze swojego grona:
1/ komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, jeżeli w chwili otwarcia danej części wydano nie więcej niż 50 mandatów, a w pozostałych przypadkach 5 osób, której zadaniem jest:
a/ dokonywanie obliczania wyników głosowania,
b/ wykonywanie innych czynności technicznych na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2/ komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest przyjmowanie zgłaszanych wniosków, celem przekazania ich do rozpatrzenia przez właściwe rzeczowo organy Spółdzielni.
8. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
9. Z prac i czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 83.
1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa lub Statut stanowią inaczej.
Większość 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawach:
1/ zmian Statutu,
2/ odwołania członka Rady Nadzorczej,
3/ w innych przypadkach, określonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie lub w Statucie.
2. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się, przy czym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. Osobom nie stosującym się do zarządzeń i zaleceń przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalonego porządku obrad i ustalonego czasu wystąpień, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos w dyskusji.
4. W sprawach zgłaszania wniosków formalnych, do których należy w szczególności: sposób obradowania, głosowanie bez dyskusji, przerwanie dyskusji, zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu przemówień, zarządzenie przerw w obradach i kolejność uchwalania zgłoszonych wniosków, przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
5. Po zamknięciu dyskusji i przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jakie wnioski zostały zgłoszone i ustala kolejność ich głosowania, przy czym poprawki do wniosku głównego głosuje się przed tym wnioskiem.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i  odwołania członków Rady Nadzorczej, oraz wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do Rady Nadzorczej i przy podejmowaniu innych uchwał przez Walne Zgromadzenie lub jego części, stosuje się postanowienie § 75 ust. 4 Statutu. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części nie dokonuje się indywidualnej prezentacji kandydatów. Prezentacji kandydatów dokonuje się przy pomocy list kandydatów wywieszonych przed rozpoczęciem obrad w miejscu ich odbywania. Lista kandydatów powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, wykształcenie oraz osiedle, w którym kandydat czynnie realizuje swoje prawa członkowskie.
8. Sprawy o charakterze organizacyjno-porządkowym, nieuregulowane w postanowieniach Statutu, są rozstrzygane przez Walne Zgromadzenie i jego części w głosowaniu jawnym, na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.
10. Z obrad Walnego Zgromadzenia i jego części sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia, a który powinien zawierać datę, porządek obrad, zwięzły przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych sprawozdań finansowych i zatwierdzonych planów, przy czym przy uchwałach należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciw niej. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach, lista pełnomocnictw oraz podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.
11. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i jego części są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
12. W przypadku przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w częściach, przewodniczący i sekretarz jego części uznawani są i wykonują uprawnienia oraz obowiązki przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowień § 82 oraz w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu Statutu Spółdzielni.
13. W przypadku przeprowadzania Walnego Zgromadzenia w częściach, przewodniczący jego części po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd, sporządzają odrębny protokół, w którym podawane są łączne wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie i jego części oraz łączne wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Protokół ten podpisywany jest przez każdego przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia, a następnie podawany do wiadomości członków w  terminie 30 dni od dnia zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia, poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

DZIAŁ III. RADA NADZORCZA

§ 84.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 85.
1. Rada Nadzorcza składa się z 14 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3-letniej kadencji.
2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią ustaje jego członkostwo w jej Radzie Nadzorczej.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 86.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów,
2/ zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 87.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca danej kadencji.

§ 88.
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
d/ kontrola, co najmniej raz w roku, uczestnictwa Spółdzielni w innych podmiotach i organizacjach gospodarczych,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9/ uchwalanie swojego regulaminu oraz uchwalanie regulaminów: Zarządu, Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, Rady Osiedla Spółdzielczego, Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, przyjmowania członków, ustanowienia i przenoszenia praw do lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i oddawania w najem lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych; budowy, nabywania i zbywania lokali, podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali i domów jednorodzinnych oraz porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach mieszkalnych, a także innych regulaminów, o ile uprawnienia w tym zakresie nie zostały przekazane Statutem innym organom Spółdzielni,
10/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na remonty budynków,
11/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
12/ uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych oraz uchwalanie wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych w przypadkach określonych w Statucie, a także w razie uchylenia lub zmiany uchwały Zarządu w tym zakresie,
13/ ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem obowiązku zaliczania członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do tej samej części Walnego Zgromadzenia, wyodrębnianie osiedli spółdzielczych oraz wyodrębnianie zespołów członków i zespołów nieruchomości na poszczególnych osiedlach spółdzielczych,
14/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców oraz uchwalanie ich wynagrodzeń,
15/ koordynowanie i nadzór nad działalnością Rad Osiedli Spółdzielczych,
16/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli Spółdzielczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność we wszystkich sprawach,
17/ uchylanie lub zmienianie uchwał Rad Osiedli Spółdzielczych, o ile są one niezgodne lub naruszają przepisy prawa, postanowienia Statutu, postanowienia regulaminów spółdzielczych, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej albo są sprzeczne lub niezgodne z gospodarczymi lub majątkowymi interesami Spółdzielni.
Uchylenie i zmiana uchwał Rad Osiedli Spółdzielczych następuje na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, które wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia i obowiązują właściwe organy oraz tych członków Spółdzielni, których dotyczyła uchylona lub zmieniona uchwała Rady Osiedla Spółdzielczego. Uchwały Rady Nadzorczej, o których jest mowa powyżej, zastępują uchylone i  zmienione uchwały wymienionych organów samorządu spółdzielczego i powinny być podejmowane w ciągu trzech miesięcy od daty powzięcia wiadomości o uchwale tych organów, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od daty ich podjęcia.
18/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia i jego części na warunkach określonych w Statucie,
19/ uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
20/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej wyodrębnionych gospodarczo osiedli,
21/ podejmowanie uchwał w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego, w tym również wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
22/ ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli Spółdzielczych, w granicach i w zakresie określonym w Statucie.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Rad Osiedli Spółdzielczych, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 89.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, co najmniej raz w miesiącu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 90.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

§ 91.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i przewodniczących stałych komisji Rady. Osoby te stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie i organizowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji oraz za udział w jej posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jego zastępcy i sekretarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100%, przewodniczącym stałych komisji, w wysokości 95%, a pozostałym członkom Rady, w wysokości 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach obowiązujących w tym zakresie.

§ 92.
Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 93.
Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne i porządkowe, związane z działalnością Rady Nadzorczej, określa uchwalony przez nią regulamin, o którym mowa w § 88 ust. 1 pkt 9 Statutu.

DZIAŁ IV. ZARZĄD

§ 94.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem.
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, może odwołać Rada Nadzorcza, a ponadto tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium może odwołać Walne Zgromadzenie.
3. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów kodeksu pracy.
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§ 95.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni,
a w szczególności:
1/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,
2/ podejmowanie uchwał i dokonywanie innych czynności oraz zawieranie umów w sprawie budowy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tym garaży wielostanowiskowych z miejscami postojowymi oraz domów jednorodzinnych, ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych, ustanawiania odrębnej własności lokali i ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, przenoszenia własności lokali i domów jednorodzinnych oraz sprzedaży i wynajmowania lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, na zasadach określonych w Statucie i w przepisach ustawy oraz w przepisach innych ustaw,
3/ sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
4/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i programów oraz wykonywanie związanych z nimi wszelkich czynności organizacyjnych i finansowych,
5/ zabezpieczanie interesów gospodarczych i majątkowych Spółdzielni,
6/ sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
7/ zwoływanie Zebrań Członków Zespołów Nieruchomości, Zebrań Członków Osiedli Spółdzielczych i Walnych Zgromadzeń,
8/ ustalanie wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych,
9/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych,
10/ udzielanie pełnomocnictw,
11/ zawieranie umów i dokonywanie innych czynności prawnych związanych z ustawową i statutową działalnością Spółdzielni,
12/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
13/ ustanawianie prawa odrębnej własności lokalu, przeniesienie własności lokalu i sprzedaż lokali powstałych w wyniku zadania inwestycyjnego oraz lokali mieszkalnych zajmowanych dotychczas na podstawie umów najmu, do których nie przysługuje tytuł prawny, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Przepis niniejszy stosuje się również do domów jednorodzinnych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
14/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 96.
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 97.
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 98.
1. Zarząd może udzielać jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

DZIAŁ V. ZEBRANIE CZŁONKÓW OSIEDLA SPÓŁDZIELCZEGO

§ 99.
1. W Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego uczestniczą członkowie posiadający prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
2. Zebrania Członków Osiedli Spółdzielczych zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 3 lata, zawiadamiając członków z danego Osiedla Spółdzielczego z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad, poprzez ogłoszenia wywieszane w budynkach mieszkalnych bądź poprzez ogłoszenia w gazecie spółdzielczej lub w innym ogłoszeniu prasowym.
3. Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego może być ponadto zwołane na żądanie: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Spółdzielczego oraz co najmniej 1/10 członków z danego Osiedla Spółdzielczego.
Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do Zarządu, z podaniem w nim celu i z oznaczeniem spraw, objętych porządkiem obrad Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego. W takim przypadku Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego należy zwołać w taki sposób, aby mogło się ono odbyć najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez Zarząd.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego na żądanie wymienionych organów Spółdzielni oraz co najmniej 1/10 uprawnionych członków w podanym powyżej terminie, Zebranie to zwołuje Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2.
4. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, o których mowa w ust. 3, mogą żądać umieszczenia oznaczonych przez nich spraw w porządku obrad każdego Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem obrad tego organu Spółdzielni.
5. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego i przysługuje mu jeden głos.
Wyboru Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego członek dokonuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed obradami wybranego przez niego Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego.
6. Członek, który nie dokonał czynności, określonej w ust. 5, uczestniczy w Zebraniu tego Osiedla Spółdzielczego, na którym znajduje się jego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym jest aktualnie zameldowany.
7. Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego może podejmować swoje uchwały i inne czynności prawne oraz faktyczne, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad tego organu Spółdzielni.

§ 100.
1. Do uprawnień Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego należy:
1/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla, w zakresie określonym postanowieniami Statutu,
2/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach jej działalności ustawowej i statutowej, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków posiadających prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
2. Organ Spółdzielni, do którego kierowany jest wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązany jest ten wniosek rozważyć i o sposobie jego wykorzystania powiadomić Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego.
3. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne, związane z obradami Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

DZIAŁ VI. RADY OSIEDLI SPÓŁDZIELCZYCH

§ 101.
1. Rada Osiedla Spółdzielczego składa się z członków wybranych przez Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości i Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego spośród uprawnionych osób w liczbie od 5 do 7 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym do 1000 członków Spółdzielni, w liczbie od 7 do 9 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym od 1001 do 2500 członków Spółdzielni i w liczbie od 9 do 12 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym ponad 2500 członków Spółdzielni.
2. Liczbę członków Rady Osiedla Spółdzielczego, wybieranych przez Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości, w granicach i w zakresie określonym w ust. 1, ustala Rada Nadzorcza w uchwale podjętej przed przeprowadzeniem wyborów do tego organu Spółdzielni, a pozostałą część członków Rady Osiedla Spółdzielczego wybiera Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego, również w granicach i w zakresie określonym w powołanym powyżej ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Każdemu Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości przypada 1 mandat członka Rady Osiedla Spółdzielczego.
4. W przypadku niedokonania wyboru członka Rady Osiedla Spółdzielczego przez Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości z powodów określonych w Statucie wyboru członka tej Rady dokonuje Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego spośród członków Spółdzielni obecnych na Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego, posiadających prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
5. Kadencja Rady Osiedla Spółdzielczego trwa 3 lata, przy czym początek kadencji rozpoczyna się od dnia wyboru tego organu Spółdzielni, a koniec kadencji następuje z dniem kolejnego wyboru nowej Rady Osiedla Spółdzielczego.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Spółdzielczego zwołuje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyborów, Przewodniczący Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, w celu ukonstytuowania się i podjęcia działalności statutowej przez Radę Osiedla Spółdzielczego.

§ 102.
1. Mandat członka Rady Osiedla Spółdzielczego wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu członka Rady Osiedla Spółdzielczego przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji złożonej w formie pisemnej, ustania członkostwa w Spółdzielni, zmiany oświadczenia, o którym mowa w § 99 ust. 5 Statutu, utraty tytułu prawnego do lokalu na danym osiedlu oraz odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru członka tego organu Spółdzielni.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na miejsce członka Rady Osiedla Spółdzielczego, który utracił mandat, organ który dokonał jego wyboru, dokonuje wyboru nowego członka Rady Osiedla Spółdzielczego na okres do końca danej kadencji.

§ 103.
Do zakresu działania Rady Osiedla Spółdzielczego należy:
1/ uchwalanie planów gospodarczo-finansowych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ wydawanie opinii w sprawie zatrudniania albo zwalniania kierownika Administracji Osiedla oraz jego zastępcy,
3/ sprawowanie kontroli nad działalnością kierownika Administracji Osiedla,
4/ zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia placówek gospodarczych i socjalnych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie Osiedla,
5/ inicjowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej oraz wnioskowanie do odpowiednich władz o roztoczenie opieki nad osobami, które jej potrzebują,
6/ krzewienie kultury współżycia społecznego oraz poszanowania mienia, celem zabezpieczenia gospodarczych i majątkowych interesów Spółdzielni,
7/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i specjalnej w  dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych, celem zabezpieczenia interesów gospodarczych i majątkowych Spółdzielni oraz praw jej członków,
8/ opiniowanie wniosków i skarg zgłaszanych przez członków na działalność kierownika Administracji Osiedla a następnie przekazywanie tych opinii Zarządowi,
9/ wydawanie opinii i zgłaszanie wniosków w sprawie ustalania wysokości opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie Osiedla Spółdzielczego oraz w sprawie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Osiedla Spółdzielczego,
10/ uchwalanie dopłat do remontów realizowanych przez mieszkańców we własnym zakresie,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium kierownikowi Administracji Osiedla, na podstawie oceny jego działalności w danym roku kalendarzowym,
12/ uchwalanie regulaminu osiedlowego konkursu utrzymania balkonów i ogródków przydomowych,
13/ prowadzenie działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, postanowieniami regulaminów spółdzielczych, postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia i zgodnie z treścią uchwał Rady Nadzorczej oraz zgodnie z gospodarczymi i majątkowymi interesami Spółdzielni,
14/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Zebraniom Członków Zespołów Nieruchomości.

§ 104.
1. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla Spółdzielczego określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku uchylania się przez Radę Osiedla Spółdzielczego od podejmowania uchwał w sprawach określonych w § 103 pkt 1 do 14 Statutu albo w przypadku podejmowania uchwał z przekroczeniem uprawnień i kompetencji wymienionych w powołanych uregulowaniach statutowych, jak również w przypadku naruszania przez nią postanowień regulaminu, o którym jest mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza, w ramach swoich kompetencji nadzorczych, ma uprawnienie do podejmowania uchwał za Radę Osiedla Spółdzielczego we wszystkich sprawach należących do jej uprawnień i kompetencji.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, o których jest mowa w ust. 2, wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia oraz obowiązują właściwe organy i członków Spółdzielni, których one dotyczą.
4. Członkom Rady Osiedla Spółdzielczego z tytułu pełnienia funkcji i udziału w posiedzeniach tego organu Spółdzielni przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 75 ust. 8 Statutu, wypłacane w wysokości i  na zasadach oraz na warunkach, określonych w regulaminie Rady Osiedla Spółdzielczego lub w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej.

DZIAŁ VII. ZEBRANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI

§ 105.
1. W Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości uczestniczą członkowie posiadający prawa do lokali i  domów jednorodzinnych, położonych na terenie danej wyodrębnionej nieruchomości lub wyodrębnionego zespołu nieruchomości, w obrębie danego Osiedla Spółdzielczego lub w obrębie pojedynczej nieruchomości, należącej do Spółdzielni.
2. Przez Zespół Nieruchomości rozumie się jedną lub więcej wyodrębnionych nieruchomości, na których położony jest jeden lub więcej budynków i innych obiektów budowlanych.
3. Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 3 lata, zawiadamiając członków z danego Zespołu Nieruchomości z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad, poprzez ogłoszenia wywieszone w budynkach mieszkalnych bądź poprzez ogłoszenia w gazecie spółdzielczej lub w innym ogłoszeniu prasowym.
4. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może być również zwołane na żądanie Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Spółdzielczego oraz przynajmniej 1/4 członków, należących do grona osób, którym przysługują prawa do lokali i domów jednorodzinnych w danym Zespole Nieruchomości. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do Zarządu, z podaniem w nim celu i z oznaczeniem spraw, objętych porządkiem obrad Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości. W takim przypadku Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości należy zwołać w taki sposób, aby mogło się ono odbyć w terminie najpóźniej 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości na żądanie wymienionych organów Spółdzielni oraz co najmniej 1/4 uprawnionych członków w podanym powyżej terminie, Zebranie to może zwołać Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, o których mowa w ust. 4, mogą żądać umieszczenia oznaczonych przez nich spraw w porządku obrad każdego Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem obrad tego organu Spółdzielni.
6. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości i przysługuje mu jeden głos. Wyboru, w którym Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości członek będzie uczestniczył, dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego członka, skierowanego do Zarządu Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed obradami wybranego przez niego Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości.
7. Członek, który nie dokonał czynności, określonej w ust. 6, uczestniczy w Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości tego Zespołu Nieruchomości, na którym znajduje się jego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym jest aktualnie zameldowany.
8. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może podejmować skutecznie swoje uchwały i podejmować inne czynności prawne oraz faktyczne, wyłącznie w sprawach, objętych porządkiem obrad tego organu Spółdzielni.
9. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może się odbyć i jest zdolne do podejmowania uchwał i innych czynności prawnych oraz faktycznych w obecności co najmniej 10 uprawnionych członków, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 106.
1. Do uprawnień Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości należy:
1/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla Spółdzielczego, w zakresie i na warunkach określonych postanowieniami Statutu,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Osiedla Spółdzielczego oraz zgłaszanie swoich wniosków w sprawach wynikających z tych sprawozdań,
3/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących Spółdzielni do właściwych jej organów, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości.
2. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne, związane z obradami Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.


TYTUŁ IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 107.
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia, poza swoją podstawową działalnością, może prowadzić również działalność w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi, należącymi do osób trzecich, a także może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, jak również może świadczyć usługi na rzecz swoich członków i innych osób, w zakresie pośrednictwa finansowego oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, na warunkach i zasadach, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie o własności lokali, w ustawie - Prawo bankowe i w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz w przepisach innych ustaw.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 108.
1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1/ fundusz udziałowy,
2/ fundusz zasobowy,
3/ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
1/ fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, zwany funduszem remontowym,
2/ fundusz działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zgodnie z przepisami ustawy,
3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Inne fundusze celowe Spółdzielni mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
4. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego, a następnie remontowego.
6. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 109.
Spółdzielnia może pobierać odrębne opłaty od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb jej członków, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w odrębnym regulaminie.

§ 110.
1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości, nieuregulowanych w Statucie, obowiązują odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw.
2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisów obowiązujących ustaw i postanowień Statutu.


TYTUŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 111.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2018, poz. 1285), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2018, poz. 845), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2018, poz. 716), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121) oraz innych ustaw, regulujących zakres działalności spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych.

§ 112.
Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w „Monitorze Spółdzielczym”, o ile przepisy ustaw nie przewidują innego sposobu publikowania jej ogłoszeń.