e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Opłat

REGULAMIN
ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku
z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie

§ 1.
Niniejszy regulamin zostaje uchwalony na podstawie § 109 w związku z treścią § 88 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowe j „Dąb” w Szczecinie, zwanej dalej Spółdzielnią.
§ 2.
1. Spółdzielnia pobiera opłaty od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów, w następujących przypadkach i w niżej określonej wysokości:
1) przy rejestracji wniosku i dokonaniu czynności związanych z przekształceniem lub przeniesieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności – w kwocie 50 zł,
2) przy dokonaniu czynności i sporządzaniu dokumentacji związanej z zamianą lokalu mieszkalnego o statusie „lokatorskim” – w kwocie 100 zł,
3) przy sporządzeniu dokumentacji potrzebnej do założenia księgi wieczystej oraz potrzebnej do dokonania wpisów w księdze wieczystej – w kwocie 50 zł,
4) przy wydaniu duplikatu przydziału lokalu lub domu jednorodzinnego – w kwocie 50 zł,
5) przy wydaniu zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub domu jednorodzinnego, w związku z ich obrotem na rynku wtórnym – w kwocie 50 zł,
6) przy dokonaniu czynności i sporządzeniu na rzecz członków Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, w wysokości:
a) dla dokumentów z bieżącego roku kalendarzowego: 1,20 zł za każdą rozpoczętą stronę A4 kopii dokumentu źródłowego,
b) dla dokumentów z lat poprzednich w stosunku do roku, w którym wystąpiono z wnioskiem o wydanie kopii: 1,80 zł za każdą rozpoczętą stronę A4 kopii dokumentu źródłowego,
c) dla dokumentów o formatach przekraczających wymiary strony A4 - jako krotność wysokości opłat określonych w punktach a i b, wynikającą z ilości stron A4 składających się na format dokumentu źródłowego, liczonej za każdą rozpoczętą stronę A4.
2. Opłata ryczałtowa za przesyłanie korespondencji na adres inny niż adres lokalu mieszkalnego, którego korespondencja dotyczy w wysokości 3,00 zł/miesięcznie.
3. Czynności prawne i faktyczne oraz wydawanie dokumentów, o których jest mowa w ust. 1 pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu, są dokonywane i wydawane na wniosek członka lub innej osoby uprawnionej, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Czynności prawne i faktyczne oraz wydawanie dokumentów, o których jest mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, są dokonywane i wydawane na wniosek członka lub innej osoby uprawnionej, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, precyzyjnego określenia zakresu żądanych dokumentów i uiszczenia opłaty.
§ 3.
1. Opłaty określone w § 2 ust. 1 pkt 1 do 6 niniejszego Regulaminu, są wpłacane przez członka lub inną osobę uprawnioną w kasie lub przelewem na konto Spółdzielni przed wydaniem żądanego dokumentu.
2. Oprócz opłat, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, Spółdzielnia pobiera opłaty za zaświadczenia wymagane dla dokonywania czynności faktycznych i prawnych. Opłaty powyższe pobierane są w wysokości faktycznie ponoszonych kosztów przez Spółdzielnię.
§ 4.
Spółdzielnia dokonuje czynności prawnych i faktycznych oraz wydaje dokumenty, określone w niniejszym Regulaminie, zgodnie z rzeczywistym stanem danej sprawy, wynikającym z jej dokumentacji źródłowej.
§ 5.
Potwierdzeniem uiszczenia opłaty lub opłat określonych w niniejszym Regulaminie jest dowód wpłaty wydany członkowi lub innej osobie uprawnionej, którego kopię lub potwierdzoną kserokopię składa się do akt danej sprawy, załatwionej przez Spółdzielnię.
§ 6.
Wpływy z opłat, wymienionych w niniejszym Regulaminie, przeznaczane są na pokrycie kosztów dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz kosztów wydawania dokumentów, żądanych przez członków lub inne osoby uprawnione w zakresie określonym w tym Regulaminie.
§ 7.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie w dniu 21.05.2020 r. (Uchwała Nr 31/2020) i obowiązuje od dnia 01.06.2020 r., z wyłączeniem § 2 ust. 2, który obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.