e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Polityka Prywatności

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĄB”
W jakim celu opracowano niniejszą Politykę Prywatności?
Cel stosowania Polityki. Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” z siedzibą w Szczecinie (SM DĄB) w związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej zw. „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), przekazuje poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony Państwa prawa do prywatności.

Co zawiera Polityka Prywatności Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” ?
Zawartość Polityki. W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych, kategoriach i rodzajach przetwarzanych danych osobowych, a także sposobach korzystania z praw, przysługujących Państwu wobec przekazanych Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” danych osobowych.
Administrator danych osobowych. Jeżeli w dokumentach pozyskanych ze Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” lub we wszelkich innych formach komunikacji jest mowa o administratorze danych osobowych, oznacza to, iż o celach i środkach przetwarzania Państwa danych decyduje Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 71a, 70-783 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000075229, NIP: 8520407568.
Inspektor Ochrony Danych. W sprawach wyłącznie związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się z ustanowionym przez SM „DĄB” Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo@smdab.szczecin.pl, co zalecamy z uwagi na sprawność takiej komunikacji. Nie wykluczamy również możliwości skorzystania z kontaktu listownego, pocztą tradycyjną na adres SM „DĄB” z dopiskiem „DPO”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości poprzez zobowiązanie do podania dodatkowych informacji, oprócz imienia i nazwiska, czy adresu korespondencyjnego. Dodatkowa weryfikacja jest podyktowana względami bezpieczeństwa danych osobowych oraz pozwala nam uniknąć nieporozumień w przypadku realizacji Państwa praw.

Jak realizować przysługujące Państwu prawa?
W przypadku zgłoszenia wniosku dotyczącego wykonania jednego z poniżej wskazanych praw, po ustaleniu Państwa tożsamości, udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca, lecz mamy prawo do wydłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy Państwa najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku.
SM „DĄB” przypomina, iż większość z poniżej wskazanych praw nie ma charakteru bezwzględnego, co oznacza, iż w uzasadnionych przypadkach możemy odmówić ich realizacji. Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się pod adresem ustanowionego przez nas punktu kontaktowego: dpo@smdab.szczecin.pl

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „DĄB”?
• Prawo do żądania dostępu:
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania do nich dostępu. Prawo żądania dostępu do danych osobowych może być ograniczone interesem innych podmiotów, tzn. SM „DĄB” może odmówić realizacji Państwa prawa dostępu do danych, gdy istnieje obawa ujawnienia danych innych osób, niezależnie od ich formalnego związku z SM „DĄB”.
• Prawo do żądania sprostowania:
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania sprostowania swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych, np. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania:
Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach:
 na czas potrzebny nam do weryfikacji dokładności tych danych w przypadku, gdy zakwestionują Państwo ich dokładność,
 gdy Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcą Państwo ich skasować, lecz tylko ograniczyć zakres ich użycia,
 gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych,
 na czas potrzebny nam na weryfikację, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów praw i wolności, kiedy Państwo zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Jeżeli na zgłoszone przez Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych, zachowamy te dane i będziemy je przetwarzać wyłącznie:
 za Państwa zgodą,
 w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń,
 w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 w ważnym interesie publicznym Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.
Ponadto, powiadomimy Państwa o zakończeniu okresu ograniczonego przetwarzania.
• Prawo do żądania przeniesienia:
Mają Państwo prawo w pewnych okolicznościach do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, za wyjątkiem wystąpienia ograniczeń technicznych lub technologicznych.
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
Mają Państwo w pewnych okolicznościach prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą. Jesteśmy wówczas zobowiązani do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
• Prawo do sprzeciwu:
Mają Państwo w pewnych okolicznościach prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie szczególnej sytuacji osobistej lub, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.
• Prawo do skargi: W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie kategorie Państwa danych osobowych może przetwarzać Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” oraz jakie są podstawy prawne lub cele ich przetwarzania?
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach oraz w oparciu o określone podstawy prawne w następujących kategoriach:
A. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB”:
- na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
- na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dot. systemu SOL-System),
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "DĄB" w Szczecinie,
- na podstawie dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
B. Mieszkańcy Spółdzielni (w tym osoby niebędące Członkami Spółdzielni):
- na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
- na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dot. w szczególności systemu SOL-System),
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” w Szczecinie,
- na podstawie dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
C. Uczestnicy Przetargów (w tym reprezentanci Stron):
- w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
D. Dłużnicy Spółdzielni:
- na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów SM DĄB (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
E. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni i Rad Osiedli Spółdzielczych:
- na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
- na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "DĄB" w Szczecinie.
F. Adresaci i nadawcy korespondencji kierowanej do/ze Spółdzielni:
- w celu zapewnienia obsługi korespondencyjnej SM „DĄB” (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
G. Osoby, które znalazły się na nagraniach monitoringu SM „DĄB”:
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie SM DĄB (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
H. Osoby, które zawarły z SM DĄB umowę sprzedaży lokalu (budownictwo mieszkaniowe):
- w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przekazanie danych osobowych właściwej Kancelarii Notarialnej) lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
I. Kandydaci do pracy :
- na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j.) - w szczególności art. 221 § 1,
- w pozostałym zakresie na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
J. Pracownicy i członkowie rodzin pracowników:
- w celu wykonania umowy o pracę i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO),
- na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j.) - w szczególności art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b,
- na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a,
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
- na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
K. Kontrahenci, w tym osoby współpracujące z SM „DĄB” na podstawie „umów-zlecenia”, umów o dzieło oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i reprezentantów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
- w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a nadto
- na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
L. Nadto, SM DĄB może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
- w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu kontaktu z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celu realizacji naszych wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki wewnętrznej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany?
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Nie jest dokonywane także tzw. profilowanie danych osobowych.

Czy osoby, których dane dotyczą mogą zawsze cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” zaznacza, iż nie przetwarza wszystkich Państwa danych osobowych wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę, a co za tym idzie nie mogą Państwo cofnąć zgody w sytuacji, gdy SM „DĄB” ma umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa.

Jakim podmiotom Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” może przekazywać dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, m.in. organom ścigania, organom administracji lub komornikom. SM „DĄB” jest zobowiązana każdorazowo udostępnić Państwa dane na uzasadniony wniosek takich podmiotów w oparciu o stosowną podstawę prawną.
SM „DĄB” w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług stale współpracuje z podmiotami świadczącymi wsparcie techniczne (np. firmy zajmujące się montażem i odczytem podzielników ciepła lub wodomierzy), organizacyjne (np. kancelarie prawne) lub informatyczne (np. firmy IT, dostawcy rozwiązań informatycznych). Każde tego rodzaju przekazanie odbywa się na podstawie pisemnej umowy gwarantującej właściwe zabezpieczenie Państwa danych osobowych.

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w Polsce?
SM „DĄB” nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” może przetwarzać dane osobowe?
Czas przechowywania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „DĄB” zależy od ich przeznaczenia i sposobu używania. Ponadto, czas przechowywania niektórych danych osobowych regulują odpowiednie przepisy prawa. W pozostałym zakresie SM „DĄB” samodzielnie ustala okresy przetwarzania danych osobowych, dokładając wszelkich starań, aby dane osobowe nie były przetwarzane przez okres dłuższy niż to konieczne.

Tam, gdzie to możliwe SM „DĄB” ogranicza pobieranie od Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum zapewniającego ich prawidłowe przetwarzanie.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiany Polityki Prywatności
Zasady ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „DAB” podlegają cyklicznej aktualizacji. Informacje o zmianach będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej www.smdab.szczecin.pl

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: listopad 2018 r.