e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Dodatki mieszkaniowe

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

W tym miejscu pokażemy, krok po kroku, co należy uczynić, aby otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

Krok pierwszy – tytuł prawny do lokalu.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. W przypadku naszej Spółdzielni mogą to więc być:

1) osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
2) właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych (tzw. odrębna własność lokalu), zamieszkujący w tych lokalach,
3) najemcy albo podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach,
4) inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.

Ale uwaga! O dodatek mieszkaniowy mogą się również ubiegać osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Krok drugi – stosunek ilości osób zamieszkałych do powierzchni lokalu.

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy konieczne jest również, by zajmowany lokal w przeliczeniu na liczbę zamieszkałych w nim osób nie był „zbyt duży”. Kryterium to przedstawia się następująco:

1) dla jednej osoby – mieszkanie nie może być większe niż 45,5 m2
2) dla dwóch osób – mieszkanie nie może być większe niż 52,0 m2
3) dla trzech osób – mieszkanie nie może być większe niż 58,5 m2
4) dla czterech osób – mieszkanie nie może być większe niż 71,5 m2
5) dla pięciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 84,5 m2
6) dla sześciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 91,0 m2.
 
Tak więc np. dwie osoby, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe i zajmują mieszkanie większe niż 52,0 m2 mogą nie otrzymać dodatku mieszkaniowego, gdyż nie spełniają powyższego kryterium. Ale być może warto się zastanowić, czy w takiej sytuacji nie należałoby zamienić mieszkania na mniejsze? 

Uwaga! Normę powierzchni zwiększa się, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, jak również w przypadku gdy udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Krok trzeci – kryterium dochodowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył:

1) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 40% 
2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 30% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 

Jeśli zatem spełniamy łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria, tzn. posiadamy tytuł prawny do lokalu, lokal ten nie jest „zbyt duży”, a nasze dochody nie przekraczają ustalonego pułapu, to możemy ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W tym celu należy udać się bezpośrednio do Zespołu Czynszów i Windykacji w siedzibie naszej Spółdzielni przy ul. Rydla 71a w Szczecinie, gdzie osoby zainteresowane otrzymają formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (link do ściągnięcia formularza), który po wypełnieniu należy złożyć w jednym z oddziałów Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie i czekać na ostateczną decyzję.
 
Czy gra jest warta świeczki?

Oczywiście że tak. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a z naszej obserwacji wynika, że przyznane kwoty dodatku mieszkaniowego wahają się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie! A zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dodatku mieszkaniowego do Spółdzielni, gdzie uzyskają fachową poradę i otrzymają niezbędne do tego dokumenty.
 
Dane adresowe Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie:

ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 442 71 24