e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Wyszukaj Oferty

Rynek
Inwestycja
Typ oferty
Cena
od
do
Powierzchnia
od
do
Ilość pokoi
od
do
Piętro
od
do
Szukaj

Kontakt z Nami

tel:(91) 46 05 306
tel:(91) 46 05 313
fax:(91) 46 05 341
bum@smdab.szczecin.pl

Przetargi - lokale z odzysku

Szczecin, ul. Pomarańczowa 1/1
Szczecin, ul. Pomarańczowa 1/1
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb" w Szczecinie ustanowi i przeniesie odrębną własność lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Pomarańczowej 1 w Szczecinie, o powierzchni użytkowej 30,9 m2.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2022r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rydla 71a w Szczecinie, w sali nr 303 (II piętro).

2. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej do godziny 24:00 dnia 01.12.2022r. wpłacą wadium w wysokości 5.000 zł na konto Spółdzielni w Santander Bank Polska S.A. nr 10 1090 1492 0000 0001 0032 6026. Za wpłacone wadium uznaje się wyłącznie środki finansowe zaksięgowane na rachunku Spółdzielni we wskazanym terminie. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu podlega zaliczeniu na poczet wylicytowanej kwoty za nabycie przedmiotowego lokalu. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów podlega zwrotowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Lokal będący przedmiotem przetargu zbywany jest w istniejącym stanie technicznym i można go oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Osiedla Spółdzielczego „Bukowe” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Seledynowej 85, tel. 91 46 33 000.

4. Kwota wywoławcza za nabycie przedmiotowego lokalu wynosi 208.000 zł, a minimalne postąpienie wynosi 500 zł.

5. Ostateczny termin płatności wylicytowanej kwoty ustala się na dzień 13.01.2023r.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej, z zastrzeżeniem pkt.12.

7. Zwycięzcą przetargu zostanie osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę za nabycie przedmiotowego lokalu.

8. Ze zwycięzcą przetargu Spółdzielnia zawrze w ciągu 7 dni od dnia przetargu umowę w zwykłej formie pisemnej w sprawie określenia warunków ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu, na warunkach finansowych ustalonych w wyniku przetargu.

9. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy w sprawie określenia warunków ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu albo w przypadku rozwiązania tej umowy przez zwycięzcę przetargu lub przez Spółdzielnię z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu, przetarg uznaje się za nieważny, a wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu przepada na rzecz Spółdzielni.

10. Niewniesienie przez zwycięzcę przetargu wylicytowanej kwoty za nabycie przedmiotowego lokalu w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania przez Spółdzielnię umowy w sprawie określenia warunków ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu.

11. Koszty umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu i jej przeniesienie na rzecz zwycięzcy przetargu ponosi zwycięzca przetargu.

12. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz bez prawa dochodzenia roszczeń przez uczestników.
 

Galeria: